เอ็นโฟร์ โปรพริ้น

รางวัลชนะเลิศ
Advanced TQM Best Practice
ปี 2010

การประกวดการนำเสนอผลงาน
Advanced TQM Best Practice ปี 2010

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553 บริษัท เอ็นโฟร์ โปรพริ้น จำกัด ได้นำเสนอผลงานการนำแนวคิด วิธีการปฏิบัติ
ตลอดจนผลงานต่างๆ ในการประยุกต์ใช้ Total Quality Management (TQM)
เพื่อสร้างความเป็นเลิศให้กับองค์กร เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน
ณ โรงแรม Rama Garden

รางวัลชนะเลิศ
Advanced TQM Best Practice
ปี 2010

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

บริษัท เอ็นโฟร์ โปรพริ้น จำกัด ได้รับมอบรางวัลชนะเลิศ Advanced TQM Best Practice ปี 2010
จากผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

การเผยแพร่องค์ความรู้ในการนำ
Total Quality Management (TQM)
ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความเป็นเลิศให้กับองค์กร

เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553 บริษัท เอ็นโฟร์ โปรพริ้น จำกัด ได้รับเกียรติจากสำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ให้มานำเสนอผลงาน
เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับ Small and Medium Enterprise (SME) ไทย
ณ ห้องประชุมอิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี