เอ็นโฟร์ โปรพริ้น

มุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อคุณภาพ

N4 Proprint ยึดหลัก 4Q คุณภาพ 4 ประการ

คุณภาพของบุคลากร

ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี เราจึงพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ที่จะคอยให้คำปรึกษาทุกๆ ปัญหาแก่ลูกค้า การบริการอย่างเป็นกันเอง

คุณภาพของการบริหาร

เราใส่ใจในการผลิตงานพิมพ์ที่ดี มีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อรองรับงานหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า

คุณภาพของผลิตภัณฑ์

N4 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้งานพิมพ์ที่ดีสม่ำเสมอ

คุณภาพของการให้บริการ

N4 บริการด้วยความซื่อตรง ส่งมอบงานคุณภาพ ตรงต่อเวลา และราคาเป็นธรรม

ISO 9001 : 2015

Quality Management System

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการเพิ่มผลิตภาพสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ ปี 2562

รางวัลชนะเลิศ

การนำเสนอผลงาน โครงการสร้างและพัฒนาบริกรธรุกิจด้านวิศการ

ลดต้นทุนด้านพลังงาน

โครงการลดต้นทุนด้านพลังงานในสถานประกอบการ SMEs ปี 2556

ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ

โครงการเพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิตอล ปี 2562

นอกจากนั้นพวกเรายังได้ใช้แนวคิด House of Quality ของ Dr Kan มาเป็นต้นแบบในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าอีกด้วยเช่นกัน